Minder stakingen betekent meer mogelijkheden om te investeren in een oplossing via sociaal overleg

Een wendbaar kader en sociaal overleg om vlot op veranderingen in te spelen en oplossingen op maat te vinden

Binnen de huidige context van verandering moeten ook het kader en het sociaal overleg wendbaar zijn om tijdig gepaste oplossingen aan te reiken vanuit een gemeenschappelijke doelstelling: economische groei, jobs, welvaart en welzijn.

De aanpassing van het wettelijk kader, van procedures en structuren, moet ertoe bijdragen dat een cultuur van samenwerking en vertrouwen ontstaat en dat onze systemen worden aangepast aan de noden van de eenentwintigste eeuw.

Een wendbaar kader en sociaal kader vergen

  • ruimte voor oplossingen op maat rond arbeidstijd en arbeidsorganisatie op sectoraal, ondernemings- en individueel niveau; dit kan door het vereenvoudigen en inkorten van de invoeringsprocedures waarbij vlotte afspraken gefaciliteerd worden, waarbij de blokkering van het overlegproces en veto’s vermeden worden. Zo willen we o.a. komen tot het vergemakkelijken van werken tijdens de avonduren (tot 24 uur), tegen een concurrentiële loonkost en in meer sectoren, een annualisering van de arbeidsduur en een uitbreiding en vereenvoudiging van de overurenregeling;
  • dat afspraken vastgelegd in cao’s bindend en afdwingbaar worden gemaakt t.a.v. alle organisaties en personen die betrokken waren (niet alleen de werkgevers, maar ook de vakbonden en de werknemers); daartoe moet de wetgeving worden aangepast zodat eenieder die op dergelijke afspraken een inbreuk pleegt, kan worden gesanctioneerd en aangesproken voor de eventuele schade die daaruit voortvloeit;
  • dat, bij gebreke aan vooruitgang via het sociaal overleg, het stakingsrecht duidelijker wordt gereglementeerd door grenzen, procedures en verantwoordelijkheden vast te leggen;
  • dat de overmatige bescherming van werknemersvertegenwoordigers (wet van 1991) wordt afgestemd op wat in het buitenland bestaat, inclusief de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst van een vakbonds­afgevaardigde te beëindigen om redenen van disfunctie;
  • eenvoudigere procedures (herstructureringen, flexibiliteitsmaatregelen, …) om vlot op veranderingen in te spelen, door de wet-Renault te versoepelen en de lasagne van bestaande wetgevingen meer op elkaar af te stemmen.