Minder files betekent meer economische activiteit, een makkelijkere combinatie van werk en gezin en betere prestaties op vlak van milieu en duurzaamheid

De mobiliteitsknoop eindelijk en voorgoed ontwarren met doortastende maatregelen en infrastructuurwerken

Het dichtslibben van ons wegennet en de moeilijke toegankelijkheid van de grootstedelijke gebieden en de bedrijfsterreinen voor de ondernemingen, hun werknemers, hun klanten en leveranciers, zijn vandaag een van dé grote bekommernissen. De jaarlijkse congestiekost in ons land wordt door de OESO op 2% van het bbp becijferd. Een Belgische automobilist staat ieder jaar gemiddeld 44 uur, of meer dan een werkweek, in de file. Verder is de hogere CO2-uitstoot (+20% sinds 1990) door het transport een uitdaging van formaat voor de sector en voor het transport van zowel goederen als personen.

Om die uitdagingen het hoofd te bieden, is het absoluut noodzakelijk om voor het einde van het eerste jaar van de legislatuur de interfederale mobiliteitsvisie, geïnitieerd door de ministers van Mobiliteit, te concretiseren.

Voor een volledig overzicht van het 50-puntenplan van het VBO voor een betere mobiliteit kunt u terecht op:
www.vbo.be/globalassets/actiedomeinen/energie-mobiliteit–milieu/mobiliteit/de-mobiliteitsknoop-ontwarren-in-belgie-time-to-act-now/plan-mobilite-nl.pdf

 

 

Die visie zal moeten worden vertaald in een ambitieus actieplan met onder meer

  • Een upgrade van de transportinfrastructuur en -diensten, dankzij een regelmatig onderhoud en een modernisering via digitale technologieën (verkeersmanagement, de komst van geconnecteerde voertuigen, …). Het accent moet liggen op intermodaliteit en de ontwikkeling van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en aandrijvingen.
  • Een slimme fiscaliteit uitrollen/veralgemenen voor alle voertuigen op de weg waarbij het te betalen bedrag afhangt van de reële determinanten van de gegenereerde collectieve kosten (met name vervuiling en congestie) – bijvoorbeeld een variabele kilometerheffing volgens het uur van de dag en de plaats, waarbij erop gelet wordt dat de fiscale en administratieve last voor de vervoersintensieve sectoren niet verzwaard wordt en rekening wordt gehouden met de internationale concurrentie waaraan onze bedrijven het hoofd moeten bieden. De inkomsten uit die heffing zullen worden aangewend om de transportinfrastructuur en -diensten te verbeteren. Parallel hiermee moeten de belastingen op voertuigbezit, zoals de belasting op inverkeerstelling en de verkeersbelasting, worden afgeschaft.
  • De samenvoeging van Cash for Cars en het Mobiliteitsbudget tot één eenvoudig en transparant systeem.
  • Voor een optimale logistiek voor onze economie is het onontbeerlijk om de sociale regelgeving te moderniseren en het reglementair kader aan te passen om innovaties op de markt te kunnen uittesten. In dit kader moeten leveringen ‘s nachts/op alternatieve tijdstippen gefaciliteerd worden, en kan ook telewerk bijdragen tot het terugdringen van de vele files.
  • De mogelijkheid te onderzoeken in welke mate openingsuren van scholen en kinderopvang aangepast kunnen worden om een grotere spreiding in de tijd van de verplaatsingen mogelijk te maken.
  • De invoering van een ‘gegarandeerde dienstverlening’ in geval van spoorstakingen voor bedrijven die via het spoor vervoeren.