Minder ondoordachte regelgeving en administratieve lasten betekenen meer tijd om te ondernemen

Een aantrekkelijk financieel en juridisch kader uittekenen voor de ondernemingen, met een bijzondere aandacht voor de start-ups en scale-ups

Op Cyprus en IJsland na kent België het laagste niveau van digitalisering van het rechtssysteem. Dit is nefast voor het vertrouwen in het juridisch apparaat in het algemeen, voor het ondernemerschap in het bijzonder.

Er moet een globaal beleid ten dienste van de ondernemingen tot stand worden gebracht zodat het recht een instrument wordt en geen last. Dat beleid moet:

 • werk maken van een performant wettelijk kader voor de ondernemingen;
  • de hervorming van het ondernemingsrecht en het vennootschapsrecht uitvoeren en verdiepen;
  • iedere vorm van opbod (gold plating) vermijden bij de omzetting van Europese richtlijnen en de financiële, fiscale en sociale regelgeving vereenvoudigen, met name voor de ontwikkeling van start-ups en scale-ups;
  • een beleid ontwikkelen dat aantrekt, door digitale tools te stimuleren en te gebruiken (bv.: Fintech, Kruispuntbank van Ondernemingen, …) en ervoor te zorgen dat onze wetgeving 100% verenigbaar is met de verworvenheden van de digitale omwenteling;
  • meer wettelijke en regelgevende stabiliteit en een betere legistieke kwaliteit garanderen om te voorkomen dat de kosten verbonden aan de voortdurende aanpassing aan nieuwe regels blijven stijgen;
  • de fundamenten van ons huidige stelsel van burgerlijke aansprakelijkheid behouden, en aansprakelijkheidsstelsels zonder fout of zelfs zonder causaal verband vermijden;
  • een zekere en positieve aanpak ontwikkelen m.b.t. het stelsel dat van toepassing is op grote werken, met name wat betreft de vergunningen inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening;
 • justitie de XXIe eeuw binnenloodsen. We moeten het gerechtelijk systeem moderniseren om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de ondernemingen. Een dialoog tussen de ondernemingen, de magistratuur, de balie en de uitvoerende macht moet het mogelijk maken om vooruitgang te boeken met het invoeren van performante tools, zoals de mogelijkheid om documenten in het Engels te gebruiken voor de rechtbanken, de elektronische behandeling van dossiers, de ontwikkeling van wijzen van alternatieve geschillenbeslechting, …;
 • Brussel op de kaart zetten als Europees juridisch en financieel centrum. Het Brussels International Business Court is een mooie gelegenheid om Brussel en België beter te ontwikkelen als vooraanstaand juridisch platform. Het BIBC moet operationeel gemaakt worden. België moet aantrekkelijker worden gemaakt voor buitenlandse investeerders, bijvoorbeeld door het juridisch en fiscaal stelsel voor expats aantrekkelijker te maken, door informatiedocumenten in het Engels af te leveren.