Minder fiscale verplichtingen en meer vertrouwen in ondernemingen betekenen meer rechtszekerheid en meer zin om
te investeren

Een fiscaliteit in volle beweging in een razendsnel veranderende wereld

Onze samenleving en economie evolueren voortdurend, en ook de fiscaliteit zal in de komende jaren snel en grondig mee moeten evolueren, met name in het licht van de digitalisering. Tegelijkertijd hadden de ondernemingen nooit eerder meer nood aan vereenvoudiging, rechtszekerheid, voorspelbaarheid, een toekomstgericht, competitief en kwalitatief fiscaal kader, een langetermijnvisie en een fiscale cultuur gestoeld op vertrouwen in de onderneming.

Een moderne fiscaliteit kan op tal van manieren

 • De compliance- en rapporteringskosten en de administratieve lasten moeten met 25% omlaag over een periode van drie jaar. Tegelijk moeten de fiscale wetgevingen drastisch vereenvoudigd worden. Een expertencomité zal worden belast met het formuleren van aanbevelingen, na een ruime publieke consultatie, uiterlijk tegen eind 2020. Tevens zal men alle opportuniteiten van de digitalisering moeten grijpen en tegelijk moeten zorgen voor een perfecte compatibiliteit met de bestaande IT-systemen in ondernemingen.
 • In de vennootschapsbelasting moet het nominale tarief van 25% in 2020 geleidelijk worden verlaagd tot 20% voor alle ondernemingen tegen uiterlijk 2024 en dit zonder negatieve compenserende maatregelen voor de ondernemingen. De maatregelen ter ondersteuning van R&D, innovatie, scale-ups en ondernemerschap moeten worden geëvalueerd en versterkt met de beste Europese en wereldwijde modellen als referentie. Er zal een stimulerend fiscaal kader tot stand moeten worden gebracht dat – rekening houdend met de evoluties op Europees niveau en op niveau van de OESO – tegelijkertijd een adequate belasting van de digitale sector garandeert en een naleving van de spelregels die van toepassing zijn op de overige economische actoren.
 • Er wordt een nieuwe fiscale cultuur tot stand gebracht, gebaseerd op vertrouwen en samenwerking. Een betere compliance door de ondernemingen moet gepaard gaan met meer rechtszekerheid, een hersteld wederzijds vertrouwen, en minder niet-gerechtvaardigde controles en disproportionele sancties. Het is essentieel dat de ondernemingen geraadpleegd worden om de werkbaarheid van nieuwe maatregelen die worden voorgesteld en hun impact op de economie te onderzoeken.
 • Een fiscale hervorming die bevorderlijk is voor ondernemerschap zal minstens de volgende twee doelstellingen moeten behelzen:
  • werken aantrekkelijker en lonender maken dan inactiviteit;
  • de verhogingen van de koopkracht, bekomen via een hervorming van de personenbelasting, integreren in de bepaling van de loonnorm
   (cf. werk 4, Competitiviteit).