Minder gold plating betekent een meer gelijk speelveld en meer exportkansen naar landen binnen en buiten Europa

Blijven streven naar een omgeving waarin bedrijven vlot Europees en internationaal kunnen schakelen

Gezien de vele positieve gevolgen ervan, moet de Europese integratie worden verdergezet op basis van het concept ‘een Europa van resultaten’, in die dossiers waarin de EU een echte meerwaarde betekent (bv. interne markt, convergentie van economieën, buitenlandse handel, energie en klimaat, digitalisering, veiligheid en defensie, …). Maar in dat kader moeten de belangen van de ‘kleine’ lidstaten worden verdedigd en de goede werking van de interne markt (cf. o.a. de vermenigvuldiging van nationale obstakels en intern protectionisme) en de gezonde concurrentie ervan worden gegarandeerd. Bovendien zijn er meer inspanningen inzake ‘better law making’ nodig op Europees niveau (cf. transparantie, voorafgaand overleg, impactstudies, …).

Daarnaast moet België een ambitieuze en evenwichtige handelsagenda ondersteunen om nieuwe markten te openen voor onze goederen en diensten en de handelsstromen te faciliteren. Dat is nodig gezien het belang van de internationale handel voor ons land (85% van het bbp hangt af van de export) en omdat in de komende decennia 90% van de groei buiten de EU zal worden gegenereerd. Tegelijk moet België, om een echt level playing field te garanderen, waakzaam zijn en ervoor zorgen dat de internationale handel gebaseerd is op eerlijke concurrentie. Dat betekent oneerlijke concurrentie efficiënt bestrijden.

 

Daartoe zijn de volgende maatregelen nodig

  • Het uitwerkingsproces van de Belgische standpunten in EU-dossiers moet veel transparanter, de bezorgdheden van de ondernemingen moeten erin aan bod komen en de officiële eindstandpunten moeten meer openbaar worden gemaakt. Als de uitwerking van een Belgisch standpunt in een belangrijk EU-dossier vastloopt, moet het Overlegcomité bestaande uit de eerste minister en de minister-presidenten van de deelstaten tussenkomen om de situatie te deblokkeren en te vermijden dat België zich moet onthouden in de Europese debatten.
  • Vervolgens moeten bij de omzetting van Europese richtlijnen de federale en de regionale regeringen zich engageren om iedere vorm van gold plating (d.w.z. verder gaan dan wat Europa voorschrijft), die onze ondernemingen benadeelt en de harmonisatiedoelstelling ondermijnt, te vermijden. Bovendien moet de federale regering eenvormige omzettingen door de verschillende deelstaten aanmoedigen, om verschillen en meer complexiteit voor onze bedrijven in de Belgian Single Market te vermijden.
  • De federale en de gewestregeringen moeten werk maken van de snelle goedkeuring van vrijhandelsakkoorden en/of akkoorden ter bevordering van investeringen onderhandeld door de EU (bv. CETA) of in het kader van de BLEU. Sommige akkoorden zitten al jaren vast, dat zet onze geloofwaardigheid op het spel. Alle regeringen dienen er zich in hun regeerakkoorden toe te engageren om deze ratificaties binnen de 2 jaar te realiseren.
  • Wat de Brexit betreft, moet de regering het status quo doorheen de hele overgangsfase bewaken, d.w.z. tot de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk in werking treedt, zodat onze ondernemingen zich maar één keer moeten aanpassen. De regering moet ook de onderhandelingen voor een ambitieuze nieuwe handelsrelatie ondersteunen, die zal moeten toelaten om de nauwe banden met het VK zo efficiënt mogelijk te behouden, met zo weinig mogelijk tarifaire en niet-tarifaire handelsbelemmeringen, maar met garantie op eerlijke concurrentie en de goede werking van de interne markt. Dit, onder andere, door een volledige alignering op de EU-wetgeving en -regels.