Minder digitale rigiditeit betekent meer economische groei en meer opportuniteiten voor België als digitale voortrekker in Europa en de wereld

De digitale economie omarmen

Om de potentiële groei van onze bedrijven en economie te versterken zal het ook cruciaal zijn om, binnen een context van een level playing field, snel en wendbaar in te spelen op de opportuniteiten die de digitale revolutie in de komende jaren zal bieden op zeer veel terreinen. Wanneer we dit doen, kan de potentiële groei van onze economie zelfs in een voorzichtig scenario met ongeveer 1% per jaar worden opgekrikt (zie tabel hieronder op basis van een McKinsey-studie uit 2017)¹.

Naast een arbeidsmarktorganisatie die nieuwe digitale zakenmodellen kansen biedt, maar tegelijk waakt over een level playing field voor alle ondernemingen, zijn daartoe acties nodig op verschillende domeinen.

Daartoe vraagt het VBO

 • Creëer een stimulerend klimaat voor de cruciale digitale technologieën van de toekomst (data analytics, het Internet of Things, artificiële intelligentie, blockchain, robotics, …) en ondersteun het bedrijfsleven en de sectoren in hun inspanningen voor digitale transformatie. Dit betekent o.a.:
  • een gunstig klimaat voor nieuwe investeringen in hoogstaande en snelle telecomnetwerken (5G, glasvezel, …);
  • een onderwijssysteem, de arbeidsbemiddelingsdiensten en het netwerk van arbeidsgerichte opleidingsverstrekkers die relatief snel opleidingen aanbieden rond nieuwe technologieën en inzetten op competenties die cruciaal zijn in een snel veranderende digitale omgeving (leren leren, probleemoplossend denken, samenwerken, ondernemend gedrag …);
  • een positief wetgevend kader m.b.t. intellectuele eigendom, aansprakelijkheid en privacy. Bij dit laatste is het belangrijk dat de (privacy-)overheid zich als een constructieve partner opstelt voor de bedrijven inzake gegevensbeheer en gegevensbescherming;
  • een stimulerend beleid voor het gebruik van digitale communicatiemiddelen door burgers en bedrijven (bvb. elektronische facturen of elektronische aangetekende zendingen);
  • wetten en besluiten die digitale processen gelijkwaardig maken aan papierenprocessen.
 • Zorg ervoor dat alle interacties met de overheid tegen 2025 digitaal kunnen verlopen door de interne werking van de overheid te digitaliseren, door stelselmatig elektronische diensten te voorzien die gelijkwaardig zijn aan de traditionele diensten, en door voor elke burger of bedrijf een officiële mailbox te creëren. Maak daarbij ook werk van een verdere digitalisering van justitie en van een sterkere digitale self-service voor bedrijven bij het oprichten van een onderneming of bij het wijzigen van bestuurders of statuten. Daarin dient een meer performante Kruispuntbank van Ondernemingen een cruciale rol te spelen.
 • Maak werk van een versnelde ontwikkeling naar een ‘less cash’-maatschappij als een wezenlijk onderdeel van en katalysator voor een digitale economie. Meer elektronisch betalen is immers goed voor milieu en maatschappij (transport, veiligheid) en maakt de economie productiever en minder fraudegevoelig.
 • Ontwikkel een deugdelijk beleid inzake cybersecurity i.s.m. de bedrijfswereld, en voorzie daartoe de adequate budgettaire middelen.